Bükkösdi Általános Iskola


Szentlőrinci Általános Iskola
Bükkösdi Általános Iskola
Tagintézménye


Bemutatkozás

2013. január 1-től iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) lett, neve pedig Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézményé-re változott.
Az iskola nemzetiségi német nyelvet oktató intézmény. A diákok – amennyiben szüleik a gyermekük iskolába lépésekor választják – valamennyi évfolyamon tanulják a nemzetiségi német nyelvet és a német népismeretet.
A bükkösdi iskola a magyarországi iskolák közül az elsők között vállalta fel és valósította meg eredményesen a Comenius 2000 minőségbiztosítási programot. 
2004. március 12-én a Pedagógusok Szakszervezetének az iskolában működő helyi alapszervezete elnyerte az Eötvös József emlékplakettet.
Az iskola meghatározó szerepet tölt be a beiskolázási körzetéhez tartozó települések közművelődésében, kulturális életében. 
Az iskolánkban 1994 óta 4H Klub működik, amely hagyományőrző foglalkozásokat, játékdélutánokat tart tagjainak, bevételeiből pedig a versenyek, vetélkedők nyerteseit támogatja.
A 2008-2009-es tanévtől iskolánk a Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola egyik telephelyeként is működik. Diákjainknak ezáltal saját intézményükben van lehetőségük arra, hogy zenét, képzőművészetet és kézművességet tanuljanak. Zeneművészeti (fúvós hangszerekkel) és kézműves tanszakon folyik a bükkösdi diákok művészeti képzése. 
2009-ben vizuális műhely, kézműves műhely és iskolagaléria létesült az iskolában a kézműves képzés hatékonyságának, jobb feltételeinek biztosítása érdekében. 
Az alapfokú művészeti oktatásban való részvétel lehetősége mellett számos szakkör, iskolai program, projekt, témahét és témanap járul hozzá a gyerekek kulturált szabadidő-eltöltéséhez. 
 

A 2017-2018. tanévben meghirdetett szakköreink:

 Magyar és matematika felvételi előkészítő 8. osztályosoknak
 Kézműves szakkör alsósoknak
 Kézműves szakkör felsősöknek 
Informatika szakkör
 Túrázó baráti kör; KŐ-csoport (KŐ = Környezet Őr)
 KRESZ-szakkör
 Tömegsport

Iskolánk jellemzője a folyamatos szakmai megújulás felvállalása, innovációk teremtése és meglévő innovációk adaptálása: 

  • TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” című pályázati program;
  • TIOP 1.1.1/09 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – „Tanulói laptop” program;
  • TIOP 1.1.1-07/1-2008-0587 „Intelligens iskola” létrehozása a SZONEK-ben című pályázati program
  • TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 "Köznevelés az iskolában" című projekt Módszertani Innováció modul „Mentoráló intézményi program”;
  • TÁMOP-3.3.13-13/1 – „Eötvös József program” (Intézményi humánerőforrás-fejlesztés olyan oktatási intézmények, szervezetek számára, amelyek olyan területeken működnek, ahol nagy arányban vannak jelen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű csoportok.

2018 –ban az EFOP 3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért nevű pályázat keretében, a Bükkösdi Önkormányzat 20 millió forint összegben támogatja iskolánk sokszínű programjainak megvalósulását. 
EFOP 1.8.5. Menő menza az iskolákban című pályázat szintén sikeres elbírálása során, a Bükkösdi Kiss Fortuna Alapítvány 20 millió forint összegben valósít meg fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket, és főként egészséges étkezéssel kapcsolatos programokat iskolánkban. 
Iskolánk a 2008-ban kidolgozott és többszörösen kipróbált integrációs stratégiát alkalmazva működteti integrációs pedagógiai rendszerét, az IPR-t.  Valamennyi évfolyamon, az adott évfolyamon tanító pedagógusok, napközis nevelők bevonásával végezzük a képesség-kibontakoztató, integrációs fejlesztő munkát. E tevékenységünket egy-egy „utazó” gyógypedagógus és logopédus munkatárs is segíti.
Szoros kapcsolatot tartunk fent a védőnői szolgálattal, a családsegítőkkel és a gyámhatósággal is. A rendőrségi, bűnmegelőzési előadások folyamatosak intézményünkben. Az óvodával is szoros kapcsolatot ápolunk, úgynevezett „Iskolába kukkantó” programokra hívjuk a nagycsoportosokat. Így tesszük az óvoda-iskola átmenetet zökkenő mentesebbé, gördülékennyé. 
2016 –os tanévtől az EFOP-3.2.1 „Tehetségek Magyarországa” kiemelt projekt keretében megvalósuló a Magyar Templeton Program részét képező „Nebraskai Csillagos Ég” kutatásának munkatársai vagyunk. 
2009 májusától az iskola a TÁMOP 3.1.4. pályázati program keretében bevezette a kompetenciaalapú oktatást három kompetenciaterületen: szövegértés-szövegalkotás „A” (1. és 4. osztályban), matematika „A” (5. osztályban), életvitel és szociális kompetenciák „C” (8. osztályban). 
A 2009-2010. tanévben kidolgozásra és kipróbálásra került számos projekt, témahét és modul. Így: háromhetet meghaladó projektek: "Adventtől Vízkeresztig" német nemzetiségi iskolai projekt, "Böjtmástól Szent Györgyig" projekt 2-4. osztályosoknak, "Kulisszatitkok" színház-művészeti projekt színházbarátoknak.  Témahetek: "Egészséghét" 5-8. osztály, "Bolyai-hét" 5-8. osztály. „Erdei tábor" 4-5. osztály. 
Modulok: "Álom és varázslat" (1. osztály) ennek a kidolgozója én voltam, "Az erdő" (4. osztály), "A róka, mint az írói üzenet hordozója…" (3. osztály). A felső tagozaton kipróbálásra került a tantárgytömbösített oktatás és a műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatása.  E pályázati program keretében született meg iskolánk három regisztrált jó gyakorlata: „A hamuban sült pogácsa” fantázianevet viselő témahét, a német nemzetiségi témahét és „A Maszat-hegyen innen” elnevezésű komplex művészeti nevelést segítő alsó tagozatos program, amely tantárgyi bontás nélkül segíti a művészetek oktatását.

A bükkösdi iskola az értékes természeti környezetének megóvása, megőrzése érdekében és a fenntarthatóság elterjesztésében végzett munkája eredményeként 2009-ben elnyerte az „Ökoiskola” címet. 2012-ben ezt a címet újra pályáztuk és ismét kiérdemeltük.
 
2011-ben pályázatot nyertünk és megkezdhettük a felkészülést a referenciaiskolai funkciók ellátására. Ezek a funkciók a mi intézményünkben: a befogadó pedagógiai gyakorlat alkalmazása; a tehetséggondozás, valamint az új típusú felsőoktatási gyakorlóhely funkció ellátása. A felkészülést sikeresen befejeztük. Ennek eredményeként a kistérség (járás) egyik jól működő referenciaiskolája lettünk. 
2012. augusztusában regisztrált „tehetségpont” lett intézményünk. 2013-ban pedig elnyerte az „akkreditált kiváló tehetségpont” címet. Kitüntetetten három tehetségterületen (testi-kinesztetikus, természeti és térbeli-vizuális) folytatunk tehetségazonosítást és tehetséggondozást. 

  
A TIOP/07-es pályázat és az „intelligens iskola” program eredményeként az iskola valamennyi évfolyamán – kitüntetetten a kompetenciaalapú oktatásba bevont évfolyamokon – infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazására kerül sor évek óta. Az intézmény eszközparkja négy interaktív táblával, egy osztálynyi szavazógép-csomaggal, ötven tanulói laptoppal, 15 számítógéppel bővült. 
A bükkösdi iskola nevelőtestülete nyitott a szakmai megújulásra, a pedagógiai innovációra. Ennek tudható be, hogy a járás azon iskolái közé tartozunk, ahol az elmúlt öt évben a legtöbb sikeres pályázat született, a legtöbb saját innováció, jó gyakorlat regisztrálható. A nevelőtestület állandó és ad-hoc módon szerveződő munkacsoportokban dolgozik.
Nagy lendülettel léptünk a fenntartható, napjainkban kívánatos igények kielégítését szolgáló, nevelő – oktató munka göröngyös útjára. Felismerve a pályázatokban rejlő lehetőségeket, minden pedagógusunk igyekezett lehetőséget keresni szakmai munkájuk tökéletesebbé, korszerűbbé tételére.